ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ «Маяк» за 2016 рiк.

1. Загальна iнформацiя
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.145
Органiзацiйно-правова форма публiчне акцiонерне товариство.
Дата першого застосування МСФЗ: 31.12.2012 р.
Звiтна дата за звiтний перiод: 31 грудня 2016 року за 2016 рiк.
Валюта звiтностi - гривня, одиницi вимiру - тис. грн.
Види дiяльностi: ПАТ «Маяк»- товариство, яке здiйснює виробництво електричних побутових приладiв, виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення;
Органiзацiйна структура ПАТ «Маяк»:
Органами управлiння ПАТ «Маяк» є:
· Загальнi збори Товариства;
· Наглядова рада Товариства;
· Правлiння Товариства.

Органами контролю ПАТ «Маяк» є:
· Ревiзiйна комiсiя Товариства;

Загальнi збори ПАТ «Маяк» є вищим органом товариства, що вирiшують питання, вiднесенi до їх компетенцiї законодавством України та Статутом.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдносяться:
· Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства;
· Внесення змiн до Статуту;
· Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
· Прийняття рiшення про змiну типу товариства;
· Прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
· Прийняття рiшення про збiльшення та зменшення Статутного капiталу;
· Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також внесення змiн до них;
· Затвердження рiчного звiту;
· Розподiл прибуткiв i збиткiв товариства з урахуванням вимог передбачених законом та Статутом;
· Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про припинення (включаючи дострокове) їх повноважень;
· Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї;
· Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно з Статутом та чинним законодавством України.
· Iншi питання господарської дiяльностi передбаченi Статутом.

Наглядова рада ПАТ «Маяк» є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законами України, контролює та регулює дiяльнiсть Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.


Ревiзiйна комiсiя ПАТ «Маяк». Основна функцiя Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi контролю за фiнансово – господарською дiяльнiстю Товариства. Дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї регламентується Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим рiшенням зборiв.

Облiкова полiтика.
ПАТ «Маяк» пiд час виконання своїх функцiй керується нормативно-правовими актами України:
· Конституцiєю України ;
· Цивiльним кодексом України вiд 16.01.2003 № 435-I\/;
· Господарським кодексом України вiд 16.01.2003 № 436-IУ;
· Законом України „ Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом ” вiд 28.11.2002 № 249-IУ;
· Законом України „ Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв ” вiд № 755-IУ;
· Законом України „ Про цiннi папери та фондовий ринок ” вiд 23.02.2006 № 3480-I\/;
· Законом України „ Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ” вiд 16.07.1999 № 996-ХI\/;
· Iншi закони України;
· Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО).

2. Основнi принципи подання фiнансової звiтностi.
2.1 Основа подання iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («РМСФЗ») .
Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку товариства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, якi були чинними станом на 31 грудня 2016 року. Фiнансова звiтнiсть є консолiдованою, так як включає фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк дочiрнiх пiдприємств: ДП «Зовнiшньоекономiчна фiрма «Маяк» ПАТ «Маяк», ДП «Автомобiлiст – Маяк» ПАТ «Маяк», ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПАТ «Маяк» та ДП «Житлово –експлуатацiйний комплекс Маяк» ПАТ «Маяк».

2.2 Принцип безперервностi дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Товариства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального та систематичного здiйснення фiнансово – господарської дiяльностi.
Оновлення активiв Товариства, так само, як i майбутня дiяльнiсть товариства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної ситуацiї в Українi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань на випадок того, що пiдприємство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.

2.3 Функцiональна валюта.
Керiвництво Товариства використовує гривню. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї.


2.4 Метод нарахування.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдображались в облiкових записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться.

2.5 Звiтний перiод та зiставнi данi.
Фiнансовим роком для товариства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року i представляє повний комплект фiнансової звiтностi.

3. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi.
ПАТ «Маяк» веде бухгалтерський облiк згiдно з нацiональним законодавством. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi пiдприємство веде згiдно з нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)БО та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).
Бухгалтерський облiк у Товариствi забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй та оцiнку стану активiв та зобов’язань, контроль за наявнiстю i збереженням майна, виконанням зобов’язань та достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку.

3.1 Основнi засоби
Первiсне визнання основних засобiв
Об'єкт основних засобiв слiд визнавати в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:

- iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;
- первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;
- передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв);
- собiвартiсть активу перевищує 6000 гривень.
Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.

Подальша оцiнка основних засобiв.
Пiсля первiсного визнання як актив товариство застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу пiдприємство визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення.
Вiдповiдно до внесених змiн в облiкову полiтику, до компонентiв основних засобiв таким як будiвлi, машини i обладнання, транспортнi засоби пiдприємство застосовує модель справедливої вартостi.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, визначеної чинним законодавством України та погодженими з технiчним персоналом.
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.

3.2 Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю нематерiальних активiв є їх справедлива вартiсть на дату придбання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується на прямолiнiйнiй основi. Сума амортизацiї нематерiальних активiв з визначеним строком корисного використання систематично розподiляється протягом строку його корисного використання.

3.3 Фiнансовi активи.
Група класифiкує свої вкладення в пайовi i борговi цiннi папери як: фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитках, утримуванi до погашення iнвестицiї, доступнi для продажу фiнансовi активи, кредиторська та дебiторська заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд цiлей, для яких придбавалися цiннi папери. Керiвництво приймає рiшення щодо класифiкацiї цiнних паперiв при первiсному визнаннi i перевiряє, наскiльки класифiкацiя вiдповiдає дiйсностi на кожну звiтну дату.

3.4 Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню. Дебiторська заборгованiсть включає в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.

3.5 Запаси.
Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:
• Пальне;
• Будiвельнi матерiали;
• Готова продукцiя;
• Запаснi частини;
• Незавершене виробництво.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з продажної цiни.
Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.

3.6 Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном їх погашення.

3.7 Пiдтвердження вiдповiдностi вартостi чистих активiв публiчного акцiонерного
товариства «Маяк» вимогам законодавства

Станом на 31.12.2016року чистi активи публiчного акцiонерного товариства «Маяк» складають:
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi актив 37008
1.3 Оборотнi активи 126907
1.4 Необоротнi активи та групи вибуття -
1.5 Усього активи 163915
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання 633
2.2 Поточнi зобов’язання 54372
2.3 Усього зобов’язань 55005
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.3) 108910
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 150
4.1 Неоплачений капiтал -
4.2 Вилучений капiтал -
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 108760

Таким чином, станом на 31.12.2016 р. чистi активи публiчного акцiонерного товариства «Маяк» становлять 108 910 тис. грн., що бiльше розмiру Статутного капiталу товариства, тобто знаходяться в межах дiючого законодавства.
Вимоги частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

3.8 Визнання доходу.
Доходи Товариства визначаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi фiнансово – господарської дiяльностi. Дохiд облiковується за вирахуванням податку на додану вартiсть.
Товариство визнає дохiд в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Товариства. Сума доходу не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi
зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках товариство базується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Особливих умов визначення доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдповiдно до полiтики Товариства не передбачено.

3.9 Визнання витрат.
Витрати визнаються товариством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.

3.9 Резерв сумнiвних боргiв.
Керiвництво товариства не формує резерв на сумнiвну заборгованiсть для облiку розрахункових збиткiв, викликаних неспроможнiстю клiєнтiв здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву на сумнiвну заборгованiсть, керiвництво виходить iз власної оцiнки розподiлу непогашених залишкiв дебiторської заборгованостi за строками давностi, прийнятої практики списання, кредитоспроможностi клiєнта i змiн в умовах платежу.

3.10 Власний капiтал.
Статутний капiтал включає внески засновникiв. Товариство визнає резервний капiтал у складi власного капiталу, сформованого вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Нарахування дивiдендiв не проводиться. Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється загальними зборами акцiонерiв.

Узгодження загального сукупного прибутку за 2016 рiк.
У звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд ), складеному за МСФЗ у складi чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не враховується непрямий податок – податок на додану вартiсть. Отже, на цю суму зменшується дохiд вiд реалiзацiї.
Звiт про рух грошових коштiв.
Звiт про рух грошових коштiв, вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 «Звiт про рух грошових коштiв» затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом. Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами Нацiонального положення (стандарту), та Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 7 «Звiт про рух грошових коштiв» немає.

Генеральний директор ПАТ «Маяк» В.В. Терлiковський
Головний бухгалтер ПАТ «Маяк» Н.А. Прокопчук

д/н

д/н

д/н