ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "МАЯК" за ЄДРПОУ 14307771
Територія   за КОАТУУ 0510136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво електричних побутових приладів за КВЕД 27.51
Середня кількість працівників1 794    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 21021, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 145
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 25 23 0
первісна вартість 1001 29 29 0
накопичена амортизація 1002 4 6 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 364 40 577
Основні засоби: 1010 23023 26631 26461
первісна вартість 1011 52093 57286 48356
знос 1012 29070 30655 21895
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
9784 10251 7329
інші фінансові інвестиції 1035 165 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 63 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 33361 37008 34367
II. Оборотні активи
Запаси 1100 23495 34126 36098
Виробничі запаси 1101 16198 21293 10405
Незавершене виробництво 1102 3613 9125 6735
Готова продукція 1103 3388 1134 18201
Товари 1104 296 2574 757
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 34054 46656 20964
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
2858 5835 212
з бюджетом 1135 2633 206 1782
у тому числі з податку на прибуток 1136 643 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 1483 2992 746
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 182 1774 1011
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 28109 28470 1415
Готівка 1166 27 28 11
Рахунки в банках 1167 28082 28442 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2731 6848 1799
Усього за розділом II 1195 95545 126907 64027
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 128906 163915 98394

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 150 150 150
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 13035 13032 0
Додатковий капітал 1410 9992 6265 26503
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 1129 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 78224 88334 34193
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 101401 108910 60846
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 720 633 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 209
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 720 633 209
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 993 0 18919
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 13858 41742 13347
за розрахунками з бюджетом 1620 3902 4333 634
за у тому числі з податку на прибуток 1621 105 2008 0
за розрахунками зі страхування 1625 583 663 232
за розрахунками з оплати праці 1630 3469 3129 1262
за одержаними авансами 1635 1304 964 170
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 776 48 1386
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1900 3493 1389
Усього за розділом IІІ 1695 26785 54372 37339
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 128906 163915 98394

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Терлiковський Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прокопчук Наталiя Антонiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.