ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "МАЯК" за ЄДРПОУ 14307771
Територія   за КОАТУУ 0510136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво електричних побутових приладів за КВЕД 27.51
Середня кількість працівників1 790    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 21021, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 145
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 25 0
первісна вартість 1001 4 29 0
накопичена амортизація 1002 4 4 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 907 364 577
Основні засоби: 1010 22439 23023 26461
первісна вартість 1011 49174 52093 48356
знос 1012 26735 29070 21895
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
9784 9784 7329
інші фінансові інвестиції 1035 0 165 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 33130 33361 34367
II. Оборотні активи
Запаси 1100 18423 23495 36098
Виробничі запаси 1101 10692 16198 10405
Незавершене виробництво 1102 3526 3613 6735
Готова продукція 1103 3999 3388 18201
Товари 1104 206 296 757
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 17852 34054 20964
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
4829 2858 212
з бюджетом 1135 2395 2633 1782
у тому числі з податку на прибуток 1136 6 643 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 2527 1483 746
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 195 182 1011
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 14720 28109 1415
Готівка 1166 19 27 11
Рахунки в банках 1167 14701 28082 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1500 2731 1799
Усього за розділом II 1195 62441 95545 64027
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 95571 128906 98394

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 150 150 150
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 13035 13035 0
Додатковий капітал 1410 10273 9992 26503
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 55638 78224 34193
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 79096 101401 60846
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 720 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 209
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 720 209
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 993 18919
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6422 13858 13347
за розрахунками з бюджетом 1620 3994 3902 634
за у тому числі з податку на прибуток 1621 3188 105 0
за розрахунками зі страхування 1625 99 583 232
за розрахунками з оплати праці 1630 2419 3469 1262
за одержаними авансами 1635 1275 1304 170
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 223 776 1386
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2043 1900 1389
Усього за розділом IІІ 1695 16475 26785 37339
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 95571 128906 98394

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Терлiковський Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прокопчук Наталiя Антонiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.