ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська фiрма "Послуги аудиту"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 32258060
Місцезнаходження Україна, Вінницька область, Ленiнський р-н, м. Вiнниця, 21008, вул. Корольова, 118
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3117
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002
Міжміський код та телефон 0677597824
Факс (0432)46-79-85
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Перевiрка фiнансової звiтностi, поданих для аудиту бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї, щодо фiнансово – господарської дiяльностi публiчного акцiонерного товариства «МАЯК» проведена у вiдповiдностi до повноваження на її здiйснення згiдно з договором № 01/04-2017 вiд «03» квiтня 2017 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 03 квiтня 2017 р. – 10 квiтня 2017 р. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з врахуванням вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року №2826 та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 року за №2180 / 24712 (зi змiнами та доповненнями).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34762675
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, м.Київ, 04050, вул.Глибочицька,28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263230
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044)4844967
Факс 3620818
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-15 вiд 22.11.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подольський р-н, м.Киїiв, 04071, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044)5910404
Факс (044)4825207
Вид діяльності немає
Опис З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування емiсiї ЦП №Е5469/п вiд 01.04.2013 р. Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства.