ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 99.45
Опис Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово–господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв.
8. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв якi були укладенi товариством протягом року.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
11. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
12. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй та затвердження перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення.
13. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
14. Визначення уповноваженої особи товариства, якiй надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрана лiчильна комiсiя. Обранi голова зборiв Тарковський О.В., секретарiат Морозова Н.В., Лясковська I.В. Регламент затверджений.
2-5. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства, Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс затвердженнi.
6. Здiйснити розподiл отриманого прибутку за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк в розмiрi 22 586 (двадцять два мiльйони п’ятсот вiсiмдесят шiсть тисяч) гривень наступним чином:
– 1 129,30 тис. грн. (5% вiд розмiру чистого прибутку за 2015 р.) направити на формування резервного капiталу товариства;
– 21 456,70 тис. грн. (95% вiд розмiру чистого прибутку за 2015 р.) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матерiально – технiчної бази товариства.
7. Прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом не бiльш як одного року граничною вартiстю 32 226 500 (тридцять два мiльйони двiстi двадцять шiсть тисяч п’ятсот) гривень, а саме:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;
- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв;
- контрактiв ( договорiв) купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв третiх осiб ;
- договорiв iпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики;
- угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї тощо.
8. Затвердженi значнi правочини, якi були укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, зокрема:
Договiр №674/30/10 вiд 29.03.2010 з додатками з ТОВ «Епiцентр К» на суму 48 414,7 тис. грн.,
Генеральна угода №7415№1 вiд 15.07.2015р. з фiлiя «Укрексiмбанк» на суму 15 000 тис. грн.,
Договiр №7415 К2 вiд 15.07.2015р. з фiлiя «Укрексiмбанк» на суму 15 000 тис. грн.
Договiр №7415 К2 вiд 15.07.2015р. з фiлiя «Укрексiмбанк» на суму 10 000 тис. грн.
9. Обрана наглядова рада товариства в кiлькостi 5 (п’яти) осiб, персонально: Кузнецов П.Д., Кузнецова В.П., Камiнська В.П., Садовська З.П., Тарковський О.В. Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову правлiння товариства на пiдписання цивiльно-правового договору з головою наглядової ради. Уповноважити голову наглядової ради на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
10. Обрана ревiзiйну комiсiю товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб, персонально: Магдич А.I., Зубченко Н.В., Матвiйчук О.В. Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї. Уповноважити голову наглядової ради на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї.
11. Збiльшити статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства «Маяк» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй в кiлькостi 8 991 750 (вiсiм мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто одна тисяча сiмсот п’ятдесят) простих iменних акцiї iснуючої номiнальної вартостi (п’ять копiйок) за рахунок додаткових внескiв на суму 449 587 (чотириста сорок дев’ять тисяч п’ятсот вiсiмдесят сiм) гривень 50 копiйок.
12. Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй, в кiлькостi 8 991 750 (вiсiм мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто одна тисяча сiмсот п’ятдесят) простих iменних акцiї iснуючої номiнальної вартостi (п’ять копiйок) за рахунок додаткових внескiв на суму 449 587 (чотириста сорок дев’ять тисяч п’ятсот вiсiмдесят сiм) гривень 50 копiйок.
Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками такого розмiщення: акцiонери Публiчного акцiонерного товариства «Маяк», якi є власниками акцiй на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто станом на 29 квiтня 2016 року.
13. Визначити уповноважений орган – наглядову раду товариства, якiй надаються повноваження щодо внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
14. Визначити уповноважену особу – голову правлiння товариства, якому надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; здiйснити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.

По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Всi рiшення загальних зборiв та порядок їх прийняття не порушують вимог дiючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом iнтересiв акцiонерiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.