ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терлiковський Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 424710, 17.03.1997, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.
4) рік народження*** 1952
5) освіта*** Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут в 1976 р., iнженер-радiотехнiк
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** З 01.11.1994р. по 02.02.1996р. ВАТ "Маяк" помiчник голови правлiння З 14.01.1997р. по 02.02.1998р. ВАТ "Маяк" директор зовнiшньоекономiчної фiрми З 02.02.1998р. по 29.10.1998р. ВАТ "Маяк", комерцiйний директор З 29.10.2002р. по теперiшнiй час голова правлiння ПАТ "МАЯК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.02.2015, 3 роки
9) опис Голова правлiння: - виконує рiшення вищого органу Товариства i Наглядової ради; - подає для розгляду та затвердження Наглядовою радою персональний склад членiв правлiння; - розподiляє обов'язки мiж членами правлiння, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в рiшеннi питань дiяльностi товариства; - визначає кадрову полiтику та структуру; - представляє Товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами як в Українi так i за кордоном; - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах, видає доручення, укладає без погодження Наглядовою радою Товариства рiзного роду договори та iншi юридичнi акти, вартiсть яких не перевищує 30% вiд балансової вартостi майна Товариства, а також за погодженням з Наглядовою радою Товариства укладає угоди i договори щодо вiдчуження i придбання автотранспортних засобiв i нерухомого майна; - здiйснює дiяльнiсть Товариства по захисту Державiної таємницi згiдно Закону України "Про державну таємницю" та iнших законодавчих актiв з цього питання; - встановлює системи оплати працi, тарифнi ставки працiвникiв, посадовi оклади службовцiв, форми та розмiри матерiального заохочення; - видає накази та iншi розпоряднi документи; - розробляє кошториси витрат, штатний розклад, внутрiшнi нормативнi документи та iнше, що регулює поточну та виробничу дiяльнiсть Товариства; - приймає та звiльняє персонал Товариства на умовах найму строкового трудового договору (контракту) за виключенням членiв правлiння; - застосовує до персоналу заходи i засоби дисциплiнарних стягнень та заохочень. Розмiр рiчної заробiтної плати становить 157184 грн. Голова правлiння не отримував винагороду в натуральнiй формi. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шведчиков Микола Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ, 768066, 09.08.2007, Замостянським РВ УМВС України у Вiн. обл.
4) рік народження*** 1948
5) освіта*** Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут в 1971 р., Технологiя машинобудування металорiзальнi верстати та iнструменти, iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)*** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Вiнницький iнструментальний завод 1971-1981 - майстер, нач.дiльницi, заступник начальника ВТК 1981 - 1985 - начальник цеха 1985 - 1999 - головний iнженер 1999-2001 - голова правлiння ВАТ "Маяк" 2001-2002 - заступник технiчного директора З 2002 р. по теперiшнiй час - технiчний директор ПАТ "МАЯК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями емiтента не володiє.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрицлер Михайло Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 959434, 02.04.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiн. обл.
4) рік народження*** 1951
5) освіта*** Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут в 1973 р., iнженер-радiотехнiк
6) стаж роботи (років)*** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Маяк" 1975 - 1986 - iнженер, майстер 1986- 1995 - начальник цеха 1995 - 2000 - заступник директора, начальник ВДВ З 2000 р. по теперiшнiй час - Директора з виробництва – начальника ВДВ (виробничо-диспетчерського вiддiлу) ПАТ "МАЯК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Головний бухгалтер, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокопчук Наталiя Антонiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 996505, 21.06.1999, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет в 1996 р., облiк та аудит
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** З 1991 та наданий час працює на ПАТ “Маяк”, а саме: З 01.08.1991 р. - технiк по плануванню З 15.08.1994 р. - бухгалтер З 01.02.1995 р. бухгалтер 2 категорiї З 01.10.1996 р. - начальник бюро по облiку основних засобiв i фiнансових розрахункiв З 01.07.1998 р. - заступник головного бухгалтера, начальник бюро З 01.03.2000 р. - заступник головного бухгалтера З 02.09.2013 р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ "МАЯК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, безстроково
9) опис До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Розмiр рiчної заробiтної плати становить 125747 грн. Головний бухгалтер не отримувала винагороду в натуральнiй формi. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Прокопчук Наталiя Антонiвна призначена на посаду члена правлiння за рiшенням Наглядової ради 30.04.2015 року (Протокол Наглядової ради вiд 30.04.2015 р.). За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Призначена на посаду Головного бухгалтера з 02.09.2013 року згiдно наказу № 213-К вiд 30.08.2013 року. Акцiями не володiє. Призначена на посаду члена правлiння з 30.04.2015 р. на 3 роки, на посаду головного бухгалтера на невизначений термiн.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Ганна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 772536, 22.05.1998, Замостянським РВ УМВС України у Вiн. обл.
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** Вища, С/г академiя в 1990 р., Бух. облiк у сiльському господарствi, економiст по бухоблiку
6) стаж роботи (років)*** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** 1996 - 2003 р.р. - начальник фiнансового вiддiлу ВАТ "Маяк" З 2003 р. по теперiшнiй час - Директора з економiки та фiнансiв - начальника економiчного вiддiлу ПАТ “Маяк”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями емiтента не володiє.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузнецов Петро Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 376990, 06.12.1996, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.
4) рік народження*** 1949
5) освіта*** Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут в 1971 р., спецiальнiсть промислова електронiка, квалiфiкацiя – iнженер електронної технiки
6) стаж роботи (років)*** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** 1979 - 1994 - генеральний директор ВАТ "Маяк"; 1994 - 2000 - Голова правлiння - генеральний директор ВАТ "МАЯК"; 2000 - 2003 - Начальник головного управлiння економiки Вiнницької облдержадмiнiстрацiї; з 08.10.2003 р. по теперiшнiй час обiймає посаду голови наглядової ради ПАТ “МАЯК”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Голови правлiння товариства; - обрання i вiдкликання членiв правлiння; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання; - затвердження за поданням правлiння нормативних документiв, що регулюють поточну дiяльнiсть товариства правил процедури; - затвердження за поданням правлiння кошторисiв, що регулюють використання коштiв фондiв Товариства та звiтiв про використання цих коштiв; - прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу Товариства; - визначення органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшення про викуп власних акцiй та їх розподiл; - визначення умов оплати працi членiв виконавчого органу Товариства, посадових осiб його залежних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затвердження угод щодо вiдчуження майна Товариства на суму, що перевищує 30% балансової вартостi майна Товариства, продаж та придбання автотранспортних засобiв i нерухомого майна; - розгляд скарг акцiонерiв на дiї членi виконавчого органу Товариства з боку членiв трудового колективу; - проведення позачергових Загальних зборiв, ревiзiй та аудиторських перевiрок; - аналiз дiй правлiння, що стосується управлiння Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради отримана винагорода в сумi 289378 грн., в натуральнiй формi винагорода не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Маяк” вiд 29.04.2016р. (Протокол №22 чергових загальних зборiв вiд 29.04.2016р.) та Рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 29.04.2016р.) Кузнецов Петро Дмитрович обраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарковський Олександр Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 300640, 12.07.1996, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут в 1979 р., спецiальнiсть – електроннi обчислювальнi машини, квалiфiкацiя – iнженер системотехнiк
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** 14.07.1981-Обчислювальний центр статистичного управлiння, iнженер 02.01.1991-Дирекцiя республiканського акц. комерц. банка «Україна» провiдний iнженер 01.11.1992-Спiльне українсько-американське пiдпр. "Iнтернешнлбанксервiс" ЛТД, генеральний директор З 16.07.2007 р. по теперiшнiй час начальник вiддiлу iнформатизацiї та зв’язку ПАТ “Маяк”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Голови правлiння товариства; - обрання i вiдкликання членiв правлiння; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання; - затвердження за поданням правлiння нормативних документiв, що регулюють поточну дiяльнiсть товариства правил процедури; - затвердження за поданням правлiння кошторисiв, що регулюють використання коштiв фондiв Товариства та звiтiв про використання цих коштiв; - прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу Товариства; - визначення органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшення про викуп власних акцiй та їх розподiл; - визначення умов оплати працi членiв виконавчого органу Товариства, посадових осiб його залежних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затвердження угод щодо вiдчуження майна Товариства на суму, що перевищує 30% балансової вартостi майна Товариства, продаж та придбання автотранспортних засобiв i нерухомого майна; - розгляд скарг акцiонерiв на дiї членi виконавчого органу Товариства з боку членiв трудового колективу; - проведення позачергових Загальних зборiв, ревiзiй та аудиторських перевiрок; - аналiз дiй правлiння, що стосується управлiння Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради отримана винагорода в сумi 33047 грн., в натуральнiй формi винагорода не отримана. Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Маяк” вiд 29.04.2016р. (Протокол № 22 чергових загальних зборiв вiд 29.04.2016р.) Тарковський Олександр Валентинович обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Садовська Зоя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 051653, 28.09.1995, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.
4) рік народження*** 1946
5) освіта*** Вища, Київський торговельно -економичний iнститут в 1970 р., спецiальнiсть – економiст, квалiфiкацiя – економiка.
6) стаж роботи (років)*** 63
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** З 1990 р. по теперiшнiй час - директор Культурно-Спортивного комплексу "Маяк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Голови правлiння товариства; - обрання i вiдкликання членiв правлiння; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання; - затвердження за поданням правлiння нормативних документiв, що регулюють поточну дiяльнiсть товариства правил процедури; - затвердження за поданням правлiння кошторисiв, що регулюють використання коштiв фондiв Товариства та звiтiв про використання цих коштiв; - прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу Товариства; - визначення органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшення про викуп власних акцiй та їх розподiл; - визначення умов оплати працi членiв виконавчого органу Товариства, посадових осiб його залежних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затвердження угод щодо вiдчуження майна Товариства на суму, що перевищує 30% балансової вартостi майна Товариства, продаж та придбання автотранспортних засобiв i нерухомого майна; - розгляд скарг акцiонерiв на дiї членi виконавчого органу Товариства з боку членiв трудового колективу; - проведення позачергових Загальних зборiв, ревiзiй та аудиторських перевiрок; - аналiз дiй правлiння, що стосується управлiння Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Маяк” вiд 29.04.2016р. (Протокол № 22 чергових загальних зборiв вiд 29.04.2016р.) Садовська Зоя Петрiвна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зубченко Нiна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 430608, 03.03.1997, Вiнницьким РВ УМВСУ у Вiн. обл.
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** Середня спецiальна, Вiнницький м'ясо- молочний технiкум в 1990 р., спецiальнiсть – бухгалтерський облiк, квалiфiкацiя – бухгалтер.
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Останнi 5 рокiв працює економiстом по фiнансовiй роботi 1 категорiї ПАТ "Маяк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства його залежних пiдприємств, фiлiй та представництв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Маяк” вiд 29.04.2016р. (Протокол № 22 чергових загальних зборiв вiд 29.04.2016р.) Зубченко Нiна Василiвна обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матвiйчук Ольга Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1985
5) освіта*** Освiта - вища, закiнчила в 2007р. вiнницький державний аграрний унiверситет, спецiальнiсть – бухгалтерський облiк, квалiфiкацiя – бухгалтер.
6) стаж роботи (років)*** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Протягом останнiх п’яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду бухгалтера ПАТ “Маяк”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства його залежних пiдприємств, фiлiй та представництв.За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Маяк” вiд 29.04.2016р. (Протокол № 22 чергових загальних зборiв вiд 29.04.2016р.) Матвiйчук Ольга Володимирiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє.


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Магдич Анастасiя Iгорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ, 182347, 17.11.2000, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн. обл.
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища, Тернопiльська академiя народного господарства в 2000 р., спецiальнiсть – фiнанси i кредит, квалiфiкацiя – бухгалтер - економiст.
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** 01.10.2006 - ТОВ ТКЕ «Маяк» ЛТД - провiдний бухгалтер 01.11.2011- ДП ТКЕ «Маяк» - заступник головного бухгалтера З 01.04.2012 р. по тепершнiй час головний бухгалтер ДП “ТКЕ Маяк”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства його залежних пiдприємств, фiлiй та представництв. За виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Маяк” вiд 29.04.2016р. (Протокол № 22 чергових загальних зборiв вiд 29.04.2016р.) та Рiшення Ревiзiйної комiсiї (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.2016р.) Магдич Анастасiя Iгорiвна обрана на посаду голови Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Акцiями не володiє.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузнецова Вiкторiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 463523, 17.04.1997, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн. обл.
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Вища, Вiнницький медичний унiверситет в 1998 р., спецiальнiсть – лiкар офтальмолог
6) стаж роботи (років)*** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** З 29.04.2011 р. обiймає посаду члена Наглядової ради. До 29.04.2011 р. трудовою дiяльностю не займалась.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Голови правлiння товариства; - обрання i вiдкликання членiв правлiння; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання; - затвердження за поданням правлiння нормативних документiв, що регулюють поточну дiяльнiсть товариства правил процедури; - затвердження за поданням правлiння кошторисiв, що регулюють використання коштiв фондiв Товариства та звiтiв про використання цих коштiв; - прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу Товариства; - визначення органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшення про викуп власних акцiй та їх розподiл; - визначення умов оплати працi членiв виконавчого органу Товариства, посадових осiб його залежних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затвердження угод щодо вiдчуження майна Товариства на суму, що перевищує 30% балансової вартостi майна Товариства, продаж та придбання автотранспортних засобiв i нерухомого майна; - розгляд скарг акцiонерiв на дiї членi виконавчого органу Товариства з боку членiв трудового колективу; - проведення позачергових Загальних зборiв, ревiзiй та аудиторських перевiрок; - аналiз дiй правлiння, що стосується управлiння Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Маяк” вiд 29.04.2016р. (Протокол № 22 чергових загальних зборiв вiд 29.04.2016р.) Кузнецова Вiкторiя Петрiвна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Камiнська Валентина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АТ, 086115, 10.09.2014, Ленiнський РВ УДМС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження*** 1978
5) освіта*** Вища, Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ в 2001 р., спецiальнiсть – менеджмент органiзацiй, квалiфiкацiя – економiст - органiзатор
6) стаж роботи (років)*** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** З 29.04.2011 р. обiймає посаду члена Наглядової ради (до 29.04.2011 р. - приватний пiдприємець). З 2012 року по теперiшнiй час головний бухгалтер ТОВ “ТКЕ “Маяк ЛТД”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Голови правлiння товариства; - обрання i вiдкликання членiв правлiння; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання; - затвердження за поданням правлiння нормативних документiв, що регулюють поточну дiяльнiсть товариства правил процедури; - затвердження за поданням правлiння кошторисiв, що регулюють використання коштiв фондiв Товариства та звiтiв про використання цих коштiв; - прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу Товариства; - визначення органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшення про викуп власних акцiй та їх розподiл; - визначення умов оплати працi членiв виконавчого органу Товариства, посадових осiб його залежних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затвердження угод щодо вiдчуження майна Товариства на суму, що перевищує 30% балансової вартостi майна Товариства, продаж та придбання автотранспортних засобiв i нерухомого майна; - розгляд скарг акцiонерiв на дiї членi виконавчого органу Товариства з боку членiв трудового колективу; - проведення позачергових Загальних зборiв, ревiзiй та аудиторських перевiрок; - аналiз дiй правлiння, що стосується управлiння Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Маяк” вiд 29.04.2016р. (Протокол № 22 чергових загальних зборiв вiд 29.04.2016р.) Камiнська Валентина Петрiвна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гордiєнко Василь Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 463264, 15.04.1997, Ленiнський РВ УМВД України у Вiнницькiй областi
4) рік народження*** 1951
5) освіта*** Середня загальна
6) стаж роботи (років)*** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** З 2009 р. по теперiшнiй час обiймає посаду помiчника Генерального директора по загальним питанням – начальника вiддiлу 150 ПАТ “Маяк”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рудик Сергiй Данилович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 828664, 21.10.1998, Ленiнський РВ УМВ України у Вiнницькiй областi
4) рік народження*** 1954
5) освіта*** Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут в 1976 р., iнженер-радiотехнiк
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** З 2002 р. по теперiшнiй час обiймає посаду заступника Технiчного директора – начальника спецiального конструкторсько-технологiчного бюро ПАТ "МАЯК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9) опис Правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. За виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями не володiє.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняТерлiковський Василь ВасильовичАА, 424710, 17.03.1997, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.202890.6720289000
Член правлiння, технiчний директорШведчиков Микола МихайловичАВ, 768066, 09.08.2007, Замостянським РВ УМВС України у Вiн. обл.000000
Член правлiння, директор по виробництвуСтрицлер Михайло БорисовичАА, 959434, 02.04.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiн. обл.20820.0692082000
Головний бухгалтер, член правлiнняПрокопчук Наталiя АнтонiвнаАА, 996502, 21.06.1999, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.000000
Член правлiння, директор з економiкиМельник Ганна IванiвнаАА, 772536, 22.05.1998, Замостянським РВ УМВС України у Вiн. обл.000000
Голова Наглядової радиКузнецов Петро ДмитровичАА, 376990, 06.12.1996, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.146859748.821468597000
Член Наглядової радиТарковський Олександр ВалентиновичАА, 300640, 12.07.1996, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.500.00250000
Член Наглядової радиСадовська Зоя ПетрiвнаАА, 051653, 28.09.1995, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн.обл.33940.113394000
Член Ревiзiйної комiсiїМатвiйчук Ольга Володимирiвнад/н, д/н, д/н000000
Голова Ревiзiйної комiсiїМагдич Анастасiя IгорiвнаАВ, 182347, 17.11.2000, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн. обл.000000
Член Ревiзiйної комiсiїЗубченко Нiна ВасилiвнаАА, 430608, 03.03.1997, Вiнницьким РВ УМВСУ у Вiн. обл.22350.072235000
Член Наглядової радиКузнецова Вiкторiя ПетрiвнаАА, 463523, 17.04.1997, Ленiнським РВ УМВСУ у Вiн. обл.31731510.55317315000
Член Наглядової радиКамiнська Валентина ПетрiвнаАТ, 086115, 10.09.2014, Ленiнський РВ УДМС України у Вiнницькiй областi1336974.44133697000
Член правлiнняГордiєнко Василь ДмитровичАА, 463264, 15.04.1997, Ленiнський РВ УМВД України у Вiнницькiй областi3150.01315000
Член правлiнняРудик Сергiй ДаниловичАА, 828664, 21.09.1998, ЛенiнськиЙ РВ УМВД України у Вiнницькiй областi000000
Усього 1947974 64.7 1947974 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.