ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "ПОСЛУГИ АУДИТУ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32258060
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21008, Україна, м.Вiнниця, вул.Корольова,118
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3117, 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЯК» за 2016 рiк, станом на 31.12.2016 року Адресат: ВЛАСНИКАМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, КЕРIВНИЦТВУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЯК» Код ЕДРПОУ 14307771, що знаходиться за адресою: 21000, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 145. Звiт щодо фiнансової звiтностi за 2016 рiк Вступний параграф Приватним пiдприємством Аудиторською фiрмою «ПОСЛУГИ АУДИТУ» у вiдповiдностi до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" №140-V вiд 14.09.2006 р. та свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3117, видане Аудиторською Палатою України згiдно рiшення № 118 вiд 26.12.2002 р., дiю свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської Палати України вiд 01.11.2012 року №260/3 до 01.11.2017 року, проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства «Маяк», що включають: - Баланс (Звiт про фiнансовий стан)на 31.12.2016 р. ; - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк; -Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк; -Звiт про власний капiтал за 2015 рiк; -Звiт про власний капiтал за 2016 рiк; - Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк; Основнi вiдомостi про товариство. Повне найменування -- публiчне акцiонерне товариство «Маяк». Код за ЄДРПОУ -- 14307771; Мiсцезнаходження -- 21001, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 145, тел. 51-15-11; Дата реєстрацiї -- 13 грудня 1994 року виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради; Статут в новiй редакцiї зареєстровано державним реєстратором Вiнницької мiської ради 23.03.2012року, номер запису 11741050011000504. Види дiяльностi за КВЕД - 2010 27.51 Виробництво електричних побутових приладiв; 25.21 Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення; 46.43 Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення ; 47.54 Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в спецiалiзованих магазинах; 28.30 Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; Генеральний директор – Терлiковський Василь Васильович; Головний бухгалтер – Прокопчук Наталiя Антонiвна; 1. Опис аудиторської перевiрки Дана аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема: МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту», МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовище », МСА 570 «Безперервнiсть », МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826 та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 року за № 2180 / 24712 (зi змiнами та доповненнями). Фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства за 2016 рiк складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнших нормативних актiв, що дiють в Українi з питань бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та прийнятої облiкової полiтики, реально i точно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi . Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.1999 року за № 892/4185 (зi змiнами й доповненнями) у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства «Маяк» за 2016 рiк та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Наглядовою радою ПАТ «Маяк» прийнято рiшення про затвердження фiнансової звiтностi товариства за 2016 рiк та проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за даний перiод, протокол вiд 03 лютого 2017р. Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв». 2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Згiдно МСА 200 управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв, наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». 3. Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. 4. Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки. Станом на 31.12.2016 року на балансi облiковуються повнiстю замортизованi основнi засоби, якi використовуються у фiнансово – господарськiй дiяльностi Товариства, переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) яких не проводилась. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв товариства станом на дату балансу, оскiльки ця дата передувала датi укладення договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових запасiв товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур, крiм того за звiтний 2016 рiк не нараховувались забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам товариства, що могло б вплинути на визначення фiнансового результату звiтного i майбутнiх перiодiв. Це дає пiдстави для висловлення умовно – позитивної думки. 5. Умовно-позитивна думка вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки» фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Маяк» станом на 31.12.2016 р., а також результати його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Законiв України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi. 6. Висловлення думки щодо вiдповiдностi показникiв фiнансової звiтностi. Показники рiчної фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним облiку, за винятком питань, наведених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». Товариством забезпечена порiвняннiсть показникiв балансу станом на 31.12.2016 р. до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а також звiтiв про фiнансовi результати, руху грошових коштiв, звiту про власний капiтал та примiток. 7. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв. Ми розглянули питання, що стосуються виконання Товариством вимог iнших законодавчих i нормативних актiв, зокрема Цивiльного кодексу України, Законiв України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514-VI, «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, рiшень Нацiональної комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку тощо. Крiм того, згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» ми розглянули iншу iнформацiю, що включена до складу рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв, яка подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. №1591 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 р. за №97/13364 (далi – Положення №1591). Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» ми виконали аудиторськi процедури з метою iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. У параграфах, наведених нижче, ми висловлюємо свою думку з цих питань. 7.1 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента публiчного акцiонерного товариства «Маяк» та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України „ Про цiннi папери та фондовий ринок ” В ходi перевiрки було встановлено, що, протягом 2016 року вiдбулися дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, це змiни в складi посадових осiб емiтента. Дата виникнення подiї - 04.05.2016 р. Дата розмiщення особливої iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР-05.05.2016 року у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. 7.2 Аналiз показникiв фiнансового стану. Фiнансовий стан Товариства визначений вiдповiдно до Положення №1528 за системою загальноприйнятих показникiв та нормативiв згiдно з правилами проведення фiнансового аналiзу на пiдставi даних балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. i звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк з урахуванням коригувань, наведених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». № Показники Орiєнтовне позитивне значення на 31.12.2015р. на 31.12.2016 р. 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25 - 0,5 1,05 0,52 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0 - 2,0 3,56 2,33 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,25 - 0,5 0,78 0,66 4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань 0,5 - 1,0 0,27 0,50 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть Товариства погашати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань. На початок i на кiнець звiтного перiоду коефiцiєнт перевищує межу орiєнтовного позитивного значення. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть Товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв товариства до суми поточних зобов'язань i свiдчить про те, що у Товариства достатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов’язань. Значення даного коефiцiєнту на початок i на кiнець звiтного перiоду перевищує межу орiєнтовно позитивного значення. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення власних коштiв та вартостi майна Товариства i визначає рiвень фiнансової стiйкостi вiдносно зовнiшнiх фiнансових джерел. На кiнець звiтного перiоду коефiцiєнт характеризує, що у Товариства достатня питома вага власного капiталу в загальнiй сумi авансованих засобiв у його дiяльностi. Коефiцiєнт покриття зобов`язань характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв Товариства, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв. За результатами 2016 року Товариство є прибутковим, коефiцiєнт покриття зобов’язань на кiнець звiтного перiоду вiдповiдає оптимальним межам цього нормативу. 7.3 Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Ми перевiрили дiючi в 2016 роцi положення Статуту Товариства, в яких не визначено додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину. Виконання значних правочинiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства, згiдно з якими рiшення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою (Спостережною) радою, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Вважаємо, що вчинення Товариством значних правочинiв у 2016 р. вiдповiдає нормам законодавства. 7.4 Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: - вiдповiдностi системи корпоративного управлiння в Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; - достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння в роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту Товариства, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно Статуту акцiонерного товариства Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували такi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Генеральний директор; - Ревiзiйна комiсiя; Вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети, у тому числi комiтет з питань аудиту. З метою забезпечення дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада Товариства не приймала рiшень щодо утворення комiтету з питань аудиту та щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту, затвердженому рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Щорiчнi Загальнi збори акцiонерiв проводились з дотриманням термiну, визначеному Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Протягом звiтного року Генеральний директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства в межах своїх повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. Загальну стратегiю управлiння ризиками у ПАТ « Маяк» визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор. Результати перевiрки стану корпоративного управлiння Товариства свiдчить, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння в Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства, а наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: • прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, • наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 7.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Згiдно з МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовується пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Пiд час проведення перевiрки нами були проведенi аналiтичнi процедури щодо формулювання загального висновку для засвiдчення того, чи узгоджується фiнансова звiтнiсть iз розумiнням нами суб’єкта господарювання. Отримана нами iнформацiя не свiдчить про ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. 8 . Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Аудиторська фiрма «ПОСЛУГИ АУДИТУ» , яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3117 у вiдповiдностi до рiшення Аудиторської Палати України № 118 вiд 26 грудня 2002 р., термiн чинностi Свiдоцтва продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської Палати України вiд 01.11.2012 року №260/3 до 01.11.2017 року., Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане на пiдставi рiшення АПУ вiд 19.12.2013 року № 286/4. Код ЄДРПОУ – 32258060. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 01/04-2017 вiд «03» квiтня 2017 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту «03» квiтня 2017 р. – «10»квiтня 2017 р. Директор – аудитор АФ «ПОСЛУГИ АУДИТУ» О.I. ЛЯШЕНКО Аудиторський висновок складено «10» квiтня 2017 року.
д/н
д/н
д/н