ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

129.04.201632226.500128906.00025.000
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 29.04.2016 р.; Найменування уповноваженого органу - Черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "МАЯК"; На дату прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, зазначити характер правочину та ринкову вартiсть неможливо, у зв’язку з невизначенiстю предмету правочину. Граничну сукупнiсть вартостi правочинiв - 32226,5 тис. грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 128906,0 тис.грн.; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 25; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2073705; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2062449; ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «За» – 2 062 449 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного. «Проти» – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного. «Утримались» – 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.