ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 22657 26288 0 0 22657 26288
будівлі та споруди 14953 14413 0 0 14953 14413
машини та обладнання 3625 5100 0 0 3625 5100
транспортні засоби 599 3539 0 0 599 3539
земельні ділянки 2621 2621 0 0 2621 2621
інші 859 615 0 0 859 615
2. Невиробничого призначення: 366 343 0 0 343 366
будівлі та споруди 366 343 0 0 366 343
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 23023 26631 0 0 23023 26631
Опис Ступiнь зносу - 54%, ступiнь використання - 46%. Первiсна вартiсть основних засобiв 57286 тис.грн.
Сума нарахованого зносу 30655 тис.грн.
В 2016 роцi нараховано амортизацiї 3668 тис.грн.: будiвлi та споруди 1466 тис. грн., машини та обладнання 1120 тис.грн., транспортнi засоби 388 тис. грн., iнструмент 107 тис. грн., iншi 587 тис. грн.

Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Орендованими основними засобами товариство не користується.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 108910 101401
Статутний капітал (тис.грн.) 150 150
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 150 150
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
1. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2"Баланс" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. №87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. №396/3689.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються:
2.1 Необоротнi активи:
-нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)
-незавершене будiвництво
-основнi засоби (залишкова вартiсть)
-довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
-iншi фiнансовi iнвестицiї
-довгострокова дебiторська заборгованiсть
-iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи
2.2. Оборотнi активи ( роздiл 2 балансу ):
-запаси
-векселi одержанi
-дебiторська заборгованiсть
-поточнi фiнансовi зобов'язання
-грошовi кошти
-iншi оборотнi активи
2.3. Витрати майбутнiх перiодiв
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1 Довгостроковi зобов'язання
3.2 Поточнi зобов'язання, в т.ч.
-короткостроковi кредити банкiв
-поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
-виданi векселi
-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
-поточнi зобов'язання за розрахунками:
-з одержаних авансiв
-з бюджетом
-з позабюджетних платежiв
-зi страхування
-з оплати працi
-з учасниками
-iз внутрiшнiх розрахункiв
-iншi поточнi зобов'язання
3.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв
3.4 Доходи майбутнiх перiодiв
4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою:
Чистi активи = (2.1+2.2 + 2.3) - (3.1+3.2+3.3+3.4).
5. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання та заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу.
Висновок Вартiсть чистих активiв складає 108910 тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу.
Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй.
Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та не зобов'язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал.