ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Вiдкрите акцiонерне товариство "Маяк" засновано вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсii Украiни (наказ №1394 вiд 31.10.94) шляхом перетворення державного пiдприємства "Вiнницький завод "Маяк" у ВАТ "Маяк" вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 15.06.93 р. №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств " та "Положення про порядок корпоратизацii", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 05.07.93 р. № 508. Згiдно Статуту ВАТ "Маяк" статутний фонд Товариства становив 150412,5 гривень (зареєстровано 13.12.94 р.), який не змiнювався станом на 31.12.2010 рiк. В 1998 роцi процес приватизацii був завершений i акцiонерне товариство отримало свiдоцтво про власнiсть.
Основним видом дiяльностi ВАТ "Маяк" було виробництво електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування для оброблення iнформацiї.
29.04.2011 р. з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонерi товариства", змiнено найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "МАЯК" на Публiчне акцiонерне товариство "МАЯК". Основним видом дiяльностi ПАТ "Маяк" є виробництво електричних побутових приладiв.
Злиття, подiлу, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ "Маяк" складається з головного пiдприємства та дочiрнiх пiдприємств. Чисельнiсть працюючих 794 чоловiк. Очолює ПАТ "Маяк" голова правлiння - генеральний директор, якому пiдпорядкованi:
1. Адмiнiстрацiя головного пiдприємства.
2. Директора дочiрних пiдприємств.
Згiдно рiшення загальних зборiв у рiзнi часи на ПАТ "Маяк" створено 5 дочiрнiх пiдприємств, що значно розширило поле дiяльностi, зменшило витрати та дозволило в складний час заробляти прибуток окремими пiдроздiлами. ПАТ "Маяк" здiйснило внески у статутнi фонди вищеназваних пiдприємств основними засобами для створення цiлiсного майнового комплексу в обмiн на корпоративнi права. Дочiрнє пiдприємство "Теплокомуненерго "Маяк" - здiйснює дiяльнiсть на внутрiшньому ринку по виробництву та продажу тепла. Фiрма має котельню, яка опалює мiкрорайон "Вишенька". Мiсцезнаходження - 21100,м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,145. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. Кiлькiсть працюючих - 143 чоловiка. Дочiрнє пiдприємство зовнiшньоекономiчна фiрма "Маяк" - займається експортно-iмпортними торговельними операцiями та здiйснює маркетинговi дослiдження. Фiрма продає продукцiю товариства в країни ближнього та дальнього зарубiжжя, а також закуповує комплектуючi для її виробництва. Мiсцезнаходження - 21021, м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,145. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. Кiлькiсть працюючих - 14 чоловiк. Дочiрнє пiдприємство "Автомобiлiст-Маяк" - надає транспортнi послуги, виконує ремонт та утримання транспортних засобiв. Мiсцезнаходження - 21021, м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,145. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. Кiлькiсть працюючих - 1 чоловiк. Дочiрнє пiдприємство "ЖЕК Маяк" - надає комунальнi послуги населенню. Має на обслуговуваннi гуртожиток Мiсцезнаходження - 21030, м.Вiнниця, вул.В.Порика,43. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. Кiлькiсть працюючих - 19 чоловiк.
В 2015 роцi лiквiдовано ДП "Будiвельник Маяк" ВАТ "Маяк" вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв згiдно протоколу № 21 вiд 30.04 2015 року.
Представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова кiлькiсть працюючих штатного складу з сумiсниками за 2016 рiк склала – 794 чол.
Позаштатних працiвникiв - 7 особи; осiб, якi працюють за сумiсництвом - 23 особи;
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 826 осiб.
Фонд оплати працi - 49292 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився на 10133 тис.грн. за рахунок збiльшення кiлькостi працюючих та збiльшення мiнiмальної ставки заробiтної плати.

належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не веде спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально - ордернiй системi рахiвництва вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIY та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть складена та подана у нацiональнiй валютi України гривнi станом на 31.12.2016 року.
Сукупнiсть принципiв, методiв i процедур , що використовувались товариством для складання i подання фiнансової звiтностi вiдповiдають наказу про облiкову полiтику пiдприємства та Положенню про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ «Маяк» на 2016 рiк. Положення про облiкову полiтику використовувались товариством на протязi звiтного перiоду без змiн.
Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:
- автономнiсть;
- обачнiсть (обережнiсть);
- повне висвiтлення (вiдображення);
- послiдовнiсть;
- безперервнiсть;
- вiдповiднiсть нарахування доходiв i витрат;
- превалювання (перевага) сутностi над формою;
- iсторична (фактична собiвартiсть);
- єдиний грошовий вимiрник;
- перiодичнiсть.
Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням допустимих строкiв, визначених Податковим кодексом України. Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв не розраховується i з метою амортизацiї прирiвнюється нулю.
Дооцiнка, уцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась.

Товарно – матерiальнi цiнностi для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 «Запаси» за фактичною собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв в бухгалтерському облiку є їх найменування. Запаси визнанi активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчної вигоди в майбутньому, визначаються нелiквiдними i списуються по бухгалтерському облiку, а при складанi фiнансової звiтностi не вiдображаються в балансi.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; На сьогоднiшнiй день ПАТ "Маяк" є одним iз найбiльших виробничих пiдприємств у Вiнницькiй областi. Поєднав традицiї оборонного пiдприємства та передових технологiй iз сучасним дизайном, починаючи з 1997 року, пiдприємство займається розробкою та виготовленням широкого асортименту продукцiї, в тому числi як основного – високоякiсних електричних нагрiвальних приладiв: маслонаповненi електрорадiатори, електроконвектори, тепловентилятори, тепловi завiси, iнфрачервонi обiгрiвачi, побутовi електроплитки, електричнi котли. Вся продукцiя заводу випускається пiд зареєстрованою торговою маркою „Термiя”. Пiдприємство встановлює гарантiйний строк на свої вироби вiд 2 до 5 рокiв. Подукцiя сертифiкована у вiдповiдностi до вимог митного союзу.
Основними видами дiяльностi товариства є:
Виробництво електричних побутових приладiв.
Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення.
Виробництво iнших готових металевих виробiв.
Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв.
Оптова торгiля iншими машинами та устаткуванням, роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та теле-апаратурою.
Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання,записування, вiдтворювання звуку й зображення.
Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в спецiалiзованих магазинах.
Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства.
Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря.
Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв.
По пiдсумкам роботи за 2016 рiк пiдприємство виробило продукцiї на 188,5 млн.грн. проти 204,9 млн.грн. в 2015 роцi, обсяги промислового виробництва зменшились на 8%. Реалiзовано продукцiї в 2016 роцi на 201,1 млн.грн., реалiзацiя в порiвняних цiнах збiльшилась на 12,8%.
Питома вага реалiзацiї продукцiї на експорт в країни СНД в 2016 роцi склала 29% проти 27,4% в 2015 роцi. Найбiльшу частку займає експорт продукцiї до Росiї – 15,1%, Кiпру - 1,5%, Бiлорусi – 4,5%, Польщi — 7,1% та iншi країни (Молдова, Македонiя, Нiмеччина ) – 0,7%.
Також проводиться робота по налагодженню поставок до держав Євро Союзу, зокрема Чехiю, Словаччину та до iнших країн.
Випуск продукцiї в 2016 роцi по номенклатурi тис.грн.
1. Електроконвектори - 132242,2
2. Маслянi радiатори - 18120,3
3. Агрегати повiтряно-опалювальнi:
- АВО – 4261,3
- ТЗ - 3185,9
- ТП - 6769,0
4. Iнфрачервонi електрообiгравiчi – 727,9
5. Електроплитки – 8125,1
6. Радiатори мiдно-алюмiнiєвi i стальнi конвектори опалювальнi для централiзованого опалення – 4281,2
7. Електрокотли – 3878,7
8. Iнша продукцiя – 6892,4
Разом – 188484,0
Сировинна база для виробництва знаходиться в Українi. Серед вiтчизняних постачальникiв, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному обсязi постачання є: м. Вiнниця «Егаско», м. Вiнниця «Торгтехнiка ПАК», м. Василькiв «Метсервiс», м. Київ ТОВ «Глобал-Технологiї».
Для того, щоб пiдвищити конкурентоспроможнiсть своєi продукцii, ПАТ «Маяк» в останнiй час перейшло на комплектуючi iмпортного виробництва. Основнi країни постачальники комплектуючих: Китай, Нiмеччина, Iталiя, Чехiя, Угорщина.
У зв'язку з тим, що пiдприємство працює в галузi машинобудуваної промисловостi, яка значно вiдстає вiд таких розвинутих країн як Японiя, Нiмеччина, Америка, має мiсце необхiднiсть впровадження нових технологiй, направлених на виготовлення конкурентоспроможноi продукцii. ПАТ "Маяк" має конкурентiв в галузi по виробництву масляних електрорадiаторiв, електроконвекторiв. Серед конкурентних товарiв на споживчому ринку слiд вiдмiтити такi торговi марки:
- по електричним конвекторам "Atlantik", "Noirot", "Thermor" (Францiя), "Beha", "Nobo" (Норвегiя), "Росс", "Тепломаш" (Україна);
- по електричним радiаторам маслонаповненим: "DeLohghi" (Iталiя)"EWT"(Чехiя) "TESY" (Болгарiя) "Element" "Clatronac" "Sharlett" "Verelly"(КНР);
- по електричним радiаторам маслонаповненим: “DeLohghi”(Iталiя) “EWT”(Чехiя) “TESY”(Болгарiя) “Element” “Clatronac” “Sharlett” “Verelly” (КНР);
- по радiаторам для опалення: "Regulus" (Польща), "Demrad" (Туречина), "Korado" (Чехiя), "Purmo" (Фiнляндiя).
Конкурентами в виробництвi теплоенергiї - "Вiнницятеплокомуненрго", по електроплитцi - фiрма "Елна -сервiс" м. Вiнниця.
На сьогоднi продукцiя ПАТ "Маяк" по своiм показникам та зовнiшньому вигляду наближається до продукцii провiдних європейських фiрм, але конкурувати на європейському ринку не може, бо дорожче. Пiдприємство залежне вiд сезонних змiн. Виробництво та реалiзацiя продукцiї збiльшується в осiнньо - зимовий перiод. Iї збут припадає на жовтень-лютий, на перiод холодiв, а весь останнiй час накопичуються необхiднi матерiали, комплектуючi. Працiвники в цей перiод знаходяться у вiдпустках за свiй рахунок, або працюють з неповним навантаженням.
Для ефективного використання виробничих та службових примiщень та для поповнення обiгових коштiв, пiдприємство здає в оренду вiльнi примiщення. За 2016 р. дохiд вiд оренди склав 4863,6 тис.грн. Основнi орендарi:
– ТОВ “Алергоцентр КПП”
– ПП “Країна меблiв”
– ТОВ “Автоцентр Подiлля”
– ТОВ “Промавтоматика Вiнниця”
– ТОВ “Ромстал Україна”
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; В 2012 роцi придбано всього на 913 тис.грн.
В т.ч.: буд споруди - 701тис.грн. (ремонт будiвель та споруд)
машини i обладнання - 56 тис.грн.
транспорт - 16 тис.грн. (2 автомобiля Газель)
МБП - 137 тис.грн.
iнструмент - 3 тис.грн.

В 2012 роцi було списано основних засобiв всього на суму 609 тис.грн.
В т.ч.: машини i обладнання - 491 тис.грн.
транспорт - 4 тис.грн.
iнструмент - 20 тис.грн.
МБП - 94 тис.грн.
На протязi 2012 року списувались застарiлi станки та обладнання, яке не пiдлягає ремонту.

Незважаючи на складне фiнансове становищем в 2013 роцi пiдприємство витратило 158 тис .грн. на придбання обладнання:
1. Машина мiрного рiзання i загладки дротiв ZDBX-4 – 24,3 тис.грн.
2. Преса для обжимання дротiв з числовим програмним керуванням NCPP-20н 4шт. – 57,1т ис.грн.
3. Компресорна установка SK- 1012011-05 – 11,0 тис.грн.
4. Установка розмотки алюмiнiєвої стрiчки – 12,7 тис.грн.
5. Стелажi важковаговi 7шт. – 17,0 тис.грн.
6. Автопiдйомник – 5,1 тис.грн.
3. Персональнi комп’ютери – 24,0 тис.грн.
На капiтальний ремонт i модернiзацiю обладнання витратили 33 тис.грн.
В 2013 роцi пiдприємство продало обладнання не задiяне в виробництвi на 33,3 тис.грн.

В 2014 роцi придбано необоротних активiв на загальну суму 1744 тис.грн. в т.ч.:
- iнженернi споруди — 943 тис.грн.
- машини та обладнання-474 тис.грн.
- iнших матерiальних активiв-160 тис.грн.
- Транспортнi засоби — 167 тис.грн.
Кошти витрачались на ремонт будiвель та обладнання на суму 84 тис.грн. в т.ч. на ремонт:
- будiвель та споруд - 12 тис.грн.
- Машин та обладнання — 72 тис.грн.
Також створювались активи власними силами, на загальну суму 89 тис.грн.
В 2014 роцi продана земельна дiлянка площею 0,0066га, два станка б/у, на загальну суму 84 тис.грн.

В 2015 роцi придбано основних засобiв на суму 2081 тис. грн.:
1.Машина, обладнання та iнвентар - 1431 тис.грн. в т.ч.
- прес – 45,8 тис.грн.
- охолоджуюча рiдина – 267,4 тис.грн.
- термопластавтомат - 856,9 тис.грн.
- ручка установка для нанесення фарби – 30,4 тис.грн.
- персональнi комп’ютери – 167,7 тис.грн.
- напилювач порошкової фарби – 12,3 тис.грн.
- прес кривошипний – 10,8 тис.грн.
- iншi – 39,70 тис.грн.
2. Транспортнi засоби – 267 тис.грн. в т.ч.:
- автопiдйомник – 258,3 тис.грн.
- iншi – 8,7 тис. грн.
3. Iнженернi споруди – 149 тис.грн.
- ангар – 28,8 тис.грн.
- рекламна стелла – 27,1 тис.грн.
- фонтан – 80,6 тис. грн.
- iншi – 12,5 тис.грн.
4.Iншi матерiальнi активи – 234 тис. грн. в т.ч. : iнструмент, спецодяг, прилади, рекламнi щити, вогнегасники,накопичувачi,телефони.
На ремонт будiвель та обладнання витрачено в 2015 роцi 645 тис. грн. в т.ч.
- ремонт будiвель – 451 тис. грн.
- споруд – 30 тис. грн.
- машин та обладнання – 159 тис. грн.
- транспортнi засоби – 5 тис. грн.
На протязi 2015 року значних вiдчужень не було, списувались застарiлi станки та обладнання, яке не пiдлягає ремонту.
В 2016 роцi придбано основних засобiв на суму 3321 тис. грн.:
1. Машини, обладнання та iнвентар – 1960 тис. грн. в т.ч.:
- 4 преса на суму 376,3 тис.грн.,
- гiдропрес – 994,2 тис.грн.,
- станок стрiчкопильний - 186 тис.грн.,
- механiзована приспособа для блока ТЕН – 17,5 тис.грн.,
- персональнi комп’ютери та принтери – 191 тис.грн.
- установка маркування ручки – 42,6 тис.грн.
- термiнал для збору даних – 13,8 тис.грн.
- пневматична ручна машина -10,8 тис. грн.
- рекламний щит- 11,5 тис. грн.
- кондицiонери -75,9 тис. грн.
- iншi – 40,4 тис.грн.
2. Транспортнi засоби – 1117 тис. грн. в т.ч.:
- легковi автомобiлi – 1117 тис.грн.
3. Iншi матерiальнi активи – 244 тис. грн. в т.ч. iнструмент, спецодяг, прилади, вогнегасники, накопичувачi,телефони.
Також здiйснювались модернiзацiя та ремонти дiючого обладнання, будiвель та споруд на суму 1438 тис грн.
На протязi 2016 року значних вiдчужень не було, списувались застарiлi станки та обладнання, яке не пiдлягає ремонту.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладались.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; ПАТ "Маяк" розмiщений на земельнiй дiлянцi заг. площею 14,3985 га, що розташована за адресою м. Вiнниця, Хмельницьке шосе, 145. Будiвлi виробничого призначення займають площу 58578 кв. м.
Для виробництва продукцiї використовується наступне технологiчне обладнання:
- механозаготiвельне;
- штампувальне;
- зварювальне;
- гальванiчне;
- порошково-фарбувальне;
- пластмасо-ливарне;
- складально-пакувальне.
Продуктивнiсть обладнання вiд 2 сек до 0,5 год.
Середньорiчна виробнича потужнiсть 57852 тис. грн.
Коефiцiєнт використання потужностi 0,92.
Ступiнь зносу - 54%, ступiнь використання - 46%. Первiсна вартiсть основних засобiв 57286 тис.грн. Сума нарахованого зносу 30655 тис.грн. В 2016 роцi нараховано амортизацiї 3668 тис.грн.: будiвлi та споруди 1466 тис. грн., машини та обладнання 1120 тис.грн., транспортнi засоби 388 тис. грн., iнструмент 107 тис. грн., iншi 587 тис. грн.
Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Орендованими основними засобами товариство не користується.
Для ефективного використання виробничих та службових примiщень та для поповнення обiгових коштiв, пiдприємство здає в оренду вiльнi примiщення.
Найближчим часом капiтального будiвництва та розширення виробничих потужностей не планується.
Екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства немає.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На дiяльнiсть ПАТ "Маяк" насамперед впливають фiнансово-економiчнi фактори:
- високий податковий тиск;
- недосконалiсть законодавства, яке постiйно змiнюється.
Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.
Сезоннiсть виробляємої продукцiї змушує пiдприємство постiйно користуватися кредитами для закупки матерiалiв та комплектуючих виробiв в Угорщинi, Iталiї, Нiмеччинi, Китаю в першому пiврiччi.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Протягом 2016 року здiйснювалась планова документальна перевiрка та позаплановi зустрiчнi перевiрки ГУ ДФС у Вiнницькiй обл. За результатами перевiрок було нараховано штрафних санкцiй на суму 223,2 тис.грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; В звiтному роцi емiсiя акцiй не проводилась. Номiнальна вартiсть акцiй не змiнювалась. Реальний шлях вирiшення проблеми прибутковостi це
-нарощування обсягiв виробництва;
-економiя енерговитрат по газу, електроенергii, води;
-подальше вдосконалення структури управлiння;
-реалiзацiя необоротних та оборотних активiв;
-викуп власних акцiй;
-вивiльнення площ та здача iх в оренду;
-пошуки потенцiйного iнвестора;
-кредити банку пiд розробку нових виробiв, збiльшення обсягiв виробництва несезонної продукцiї.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець року незавершенихi контрактiв на постачання продукцiї, термiн яких закiнчується в 2016 роцi, немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Товариство розробило ряд заходiв, спрямованих на успiшну роботу в 2017 роцi. Це:
1. Обсяги виробництва в 2017 роцi заплановано на суму 212,9 млн.грн.
2. З допомогою маркетингової дiяльностi збiльшити експорт продукцii до 30% вiд обсягу випуску. Зменшити залишки готової продукцiї на складi на 45% на 01.01.2018 року.
3. Забезпечити собiвартiсть головної номенклатури виробiв на рiвнi лiмiтних цiн.
4. Впровадити новi технологiї, технiчнi рiшення, здатнi пiдвищити конкурентоспроможнiсть продукцiї на 10%.
5. Забезпечити рiвень незавершеного виробництва протягом року не бiльше 5% вiд обсягiв випуску.
6. Знизити дебiторську i кредиторську заборгованiсть на 50% вiд iснуючоi станом на 01.01.2016 р.
7. Полiпшити органiзацiйну структуру управлiння.
8. Пiдвищити рiвень автоматизованої обробки iнформацiї на пiдприємствi, впровадити новi технологiї, обчислювальну технiку, програмне забезпечення механiзацiї та автоматизацiї виробництва.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; В 2016 роцi освоїли i почали серiйне виробництво нових виробiв:
- Електроконвектор настiнний з новим дизайном кришки.
- ТЗ серiї «Стандарт» робочою довжиною 800 мм та 1500 мм.
- Електрорадiатор маслонаповнений з таймером та кожухом власного виробництва.
- ТП «Компас» за замовленням ТзОВ «Епiцентр».
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В звiтному роцi емiтент не був задiяний у судових справах.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Аналiз показникiв фiнансового стану.
Фiнансовий стан Товариства визначений вiдповiдно до Положення №1528 за системою загальноприйнятих показникiв та нормативiв згiдно з правилами проведення фiнансового аналiзу на пiдставi даних балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. i звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк з урахуванням коригувань, наведених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки».

№ Показники Орiєнтовне позитивне значення на 31.12.2015р. на 31.12.2016 р.
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25 - 0,5 1,05 0,52
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0 - 2,0 3,56 2,33
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,25 - 0,5 0,78 0,66
4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань 0,5 - 1,0 0,27 0,50

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть Товариства погашати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань. На початок i на кiнець звiтного перiоду коефiцiєнт перевищує межу орiєнтовного позитивного значення.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть Товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв товариства до суми поточних зобов'язань i свiдчить про те, що у Товариства достатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов’язань. Значення даного коефiцiєнту на початок i на кiнець звiтного перiоду перевищує межу орiєнтовно позитивного значення.

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення власних коштiв та вартостi майна Товариства i визначає рiвень фiнансової стiйкостi вiдносно зовнiшнiх фiнансових джерел. На кiнець звiтного перiоду коефiцiєнт характеризує, що у Товариства достатня питома вага власного капiталу в загальнiй сумi авансованих засобiв у його дiяльностi.

Коефiцiєнт покриття зобов`язань характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв Товариства, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв. За результатами 2016 року Товариство є прибутковим, коефiцiєнт покриття зобов’язань на кiнець звiтного перiоду вiдповiдає оптимальним межам цього нормативу.


Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки: за 2014 рiк нерозподiлений прибуток 55638 тис. грн., чистий прибуток - 27144 тис. грн., за 2015 рiк нерозподiлений прибуток 78224 тис. грн., чистий прибуток - 22586 тис. грн., за 2016 рiк нерозподiлений прибуток 88334 тис. грн., чистий прибуток 12239 тис. грн.