ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.11.2010135/02/1/10Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФРUA4000146872Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.053008250150412.5100
Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Акцiї емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавалися i подаватися не передбачаються. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. На Загальних зборах акцiонерiв 29.04.2016 р. було прийняте рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 8 991 750 (вiсiм мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто одна тисяча сiмсот п’ятдесят) штук на суму 449 587 (чотириста сорок дев’ять тисяч п’ятсот вiсiмдесят сiм) гривень 50 копiйок. Спосiб розмiщення (публiчний, приватний) – приватний. Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на 449 587 (чотириста сорок дев’ять тисяч п’ятсот вiсiмдесят сiм) гривень 50 копiйок. Номiнальна вартiсть акцiй – 0,05 грн. (нуль гривень 05 копiйок). Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення – цiна розмiщення дорiвнює ринковiй вартостi акцiй та становить 0,05 грн. (нуль гривень 05 копiйок) вiдповiдно до Звiту про незалежну оцiнку пакету акцiй, проведену суб’єктом оцiночної дiяльностi приватним пiдприємцем Арашиним Олександром Леонiдовичем Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №750/15 вiд 21.09.2015р. станом на 27 березня 2016 року та Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14 квiтня 2016 року. Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакету акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй: - “фiзична особа” кiлькiсть акцiй до розмiщення – 1468597 шт., частка у статутному капiталi до розмiщення - 48,82%; - “фiзична особа” кiлькiсть акцiй до розмiщення – 317315 шт., частка у статутному капiталi до розмiщення - 10,548%; Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення – 298,90%. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення – 100%. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй – 449 587 (чотириста сорок дев’ять тисяч п’ятсот вiсiмдесят сiм) гривень 50 копiйок є пiдвищення фiнансової стабiльностi товариства за рахунок поповнення обiгових коштiв для переоснащення потужностей та виробничих фондiв пiдприємства, а саме для придбання нового устаткування: - механiчний прес КД 2128 (63т.) на суму 91 524 грн., - термопласти до пресформи на суму 71 514,50 грн., - механiчнi ножницi GES -1300 на суму 286 549 грн. Прiзвище, iм’я по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного товариства), вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють – рiшення про розмiщення приймалося загальними зборами акцiонерiв. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – умови емiсiї не передбачають розмiщення привiлейованих акцiй. Товариство зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства. Наглядова рада ПАТ "Маяк”, вiдповiдно до наданих повноважень загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, вiдмовила у приватному розмiщеннi акцiй в зв"язку з тим, що статутний капiтал товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. А саме: розмiр статутного капiталу має вiдповiдати вимогам статтi 14 Закону України «Про акцiонернi товариства» i становити 1250 мiнiмальних заробiтних плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент реєстрацiї змiн до статуту товариства пов’язаних iз збiльшенням статутного капiталу. На засiдання Наглядової ради 11.07.2016 р. було прийняте рiшення про подальший розгляд питання можливостi збiльшення статутного капiталу ПАТ «Маяк».