ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Терлiковський Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

20.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "МАЯК"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 14307771
4. Місцезнаходження Україна, 21021, Вінницька область, Ленiнський р-н, м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе,145
5. Міжміський код, телефон та факс (0432)51-15-96, (0432)51-15-11
6. Електронна поштова адреса lat@vinnitsa.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№75(2580), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

20.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.vinmayak.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2017

(дата)