ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 12.05.2017

Особлива інформація на 12.05.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Терлiковський Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

12.05.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 21029, Україна, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,105
4. Код за ЄДРПОУ 14307771
5. Міжміський код та телефон, факс 0432511511, -
6. Електронна поштова адреса lat@vinnitsa.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

12.05.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

13.05.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.vinmayak.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

12.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}